Obchodní podmínky společnosti NEOTIS s.r.o.

se sídlem Školská 689/20, Praha 1 – Nové Město 11000
identifikační číslo: 14013665
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 358888/MSPH
Městský soud v Praze pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.neotisoliveoil.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky právnické osoby – NEOTIS s.r.o., Školská 689/20, Praha 1 –
Nové Město 11000, IČO: 14013665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, spisová značka C 358888/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „prodávající“)
upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo
na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.neotisoliveoil.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. Uživatelský účet
1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, pokud to webová stránka
umožňuje, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to
webové rozhraní obchodu neumožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez
registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu, je-li k dispozici, je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet
déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy
(včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. Uzavření kupní smlouvy
1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno
obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém
rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky.
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).
7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.
8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. Cena zboží a platební podmínky
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
o v hotovosti v provozovně/skladu prodávajícího na adrese MESSENGER Depo,
Mladoboleslavská 1120, 197 00 Praha 19;
o v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; je-li k dispozici,
o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1456175006/2700, vedený u
společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

o bezhotovostně platební kartou v provozovně/skladu prodávajícího na adrese
MESSENGER Depo, Mladoboleslavská 1120, 197 00 Praha 19.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.
3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní
smlouvy.
5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový
doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.
9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo
pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které
bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a
od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě,
že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující
využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].
3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení
odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn
vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a
to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní
cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. Přeprava a dodání zboží
1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší
cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží
mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo
místě podnikání.
6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.
8. Reklamační řád
1. K převzetí zboží Podnikatelem dochází okamžikem jeho předání Podnikateli nebo prvnímu
dopravci k přepravě. K převzetí zboží Spotřebitelem dochází okamžikem jeho převzetí od
Prodávajícího nebo od dopravce. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.
2. Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající k zakoupenému zboží nákupní doklad se všemi
potřebnými údaji a zákonnými náležitostmi pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky,
cena, množství) (dále jen „Záruční list“).
3. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, na
jeho obalu je vyznačen v souladu se zvláštními právními předpisy (zákon č. 110/1997 Sb., o
potravinách a tabákových výrobcích) datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivost, tzv.
expirační lhůta; záruční doba skončí nejpozději uplynutím této lhůty.
4. Podnikatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav Zásilky
(počet balíků, neporušenost krabice…) podle přiloženého přepravního listu. Tento postup se
doporučuje všem Kupujícím. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zásilky, která není ve shodě
se Smlouvou, s tím, že Zásilka je např. neúplná nebo poškozená (dále jen „Poškozená Zásilka“).
Poškozenou Zásilku od přepravce nepřebírejte a sepište s ním protokol!! Pokud Poškozenou
Zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu
přepravce.
5. Poškozenou Zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu [email protected]
a předložit Prodávajícímu s dopravcem sepsaným škodním protokolem. Dodatečná reklamace
neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva zboží reklamovat, dává
však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.
6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po výskytu vady. V
případě Poškozené zásilky je Kupující povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu ve lhůtě do
3 pracovních dnů.
7. Kontaktní údaje Prodávajícího pro uplatnění reklamace jsou BARCELO MANUFACTURE s r.o., Nové
Středokluky 336, 252 68 Středokluky, IČO: 26728168. Z hygienických a bezpečnostních důvodů
nelze Prodávajícímu vrátit zboží, u kterého došlo k porušení originálního obalu (otevření). Kupující
musí Prodávajícímu předložit/vrátit zboží kompletní v neporušeném obalu.
8. Vady potravinářského zboží se považují za neodstranitelné; Kupující má tak právo dle vlastního
uvážení požadovat (a) výměnu zboží za bezvadné nebo (b) odstoupení od Smlouvy a vrácení kupní
ceny.
9. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
[email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím z kupní smlouvy.

5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
10. Ochrana osobních údajů
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle
tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může:
1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k

ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv
odvolat.
12. Doručování
1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní
smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě
stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se
za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o
odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení
kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo
vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické
pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou
kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
13. Závěrečná ustanovení
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují
písemnou formu.
3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě
a není přístupná.
4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování
Školská 689/20, Praha 1 – Nové Město 11000, adresa elektronické pošty [email protected],
telefon +420 724485932 a +30 693 6788410.

Ve Praze dne 1.1.2023